Specjalizacje

Spory i arbitraż

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej.

Prawo handlowe

 • doradzamy w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradzamy w związku z tworzeniem spółek, zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału, jak również tworzeniem w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • oferujemy kompleksową pomoc prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
 • prowadzimy postępowania związane z rejestracją, dokonywaniem zmian, przekształceniami oraz wykreślaniem spółek handlowych z Krajowego Rejestru Sądowego
 • obsługujemy organy spółek, w tym przygotowujemy regulacje korporacyjne oraz uchwały
 • sporządzamy opinie prawne związane ze stosowaniem przepisów obowiązującego prawa
 • reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach

Prawo umów

 • oferujemy pomoc prawną związaną z opracowaniem projektów umów
 • uczestniczymy i pomagamy w negocjacjach warunków umów
 • opiniujemy i weryfikujemy umowy
 • przygotowujemy projekty zmian w umowach, projekty oświadczeń o wypowiedzeniu, rozwiązaniu, odstąpieniu od umowy
 • oferujemy zastępstwo prawne i procesowe w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań, kar umownych
 • doradzamy i reprezentujemy strony w związku z windykacją należności

Prawo konkurencji

 • prowadzimy postępowania przed krajowymi i unijnymi organami ochrony konkurencji
 • reprezentujemy strony w zakresie sporów z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
 • oferujemy pomoc prawną związaną z kontrolą koncentracji, w tym weryfikujemy spełnienie przesłanek skutkujących obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji, przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji, monitorujemy przebieg postępowań przed polskimi i unijnymi organami ochrony konkurencji
 • opiniujemy inwestycje i przekształcenia podmiotów gospodarczych pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczących kontroli koncentracji
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony przedsiębiorców przed działaniami stanowiącymi nieuczciwą konkurencję

Własność intelektualna i IT

 • oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach rejestrowych przed Urzędem Patentowym RP związanych z uzyskiwaniem praw ochronnych, utrzymaniem rejestracji, dokonywaniem zmian w rejestrach, unieważnieniem lub stwierdzeniem wygaśnięcia praw ochronnych
 • doradzamy klientom jak chronić ich markę, prawa do znaków towarowych, patentów, prawa autorskie, tajemnice handlowe i technologiczne, know-how
 • reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • doradzamy klientom w zakresie ochrony danych osobowych oraz baz danych
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów z zakresu wdrażania i utrzymania systemów informatycznych
 • doradzamy przy transakcjach dotyczących sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego, w tym sprzedaży, najmu, leasingu sprzętu informatycznego oraz nabywania i udzielania licencji lub sublicencji do oprogramowania komputerowego

Nieruchomości

 • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości
 • tworzymy i opiniujemy umowy najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, a także zapewniamy kompleksową obsługę prawną takich transakcji
 • doradzamy w procesach inwestycyjnych
 • prowadzimy postępowania cywilne i administracyjne w sprawach dotyczących nieruchomości

Prawo pracy

 • tworzymy i opiniujemy dokumenty pracownicze i regulaminy
 • doradzamy w procesach zwolnień grupowych i indywidualnych
 • świadczymy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach z zakresu prawa pracy

Legislacja

Na zlecenie naszych klientów przygotowujemy analizy prawne projektów ustaw oraz aktów wykonawczych z uwzględnieniem konsekwencji prawnych projektowanych zmian.